• Login
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Algemene Voorwaarden Succesvol Leren

Artikel 1: Algemeen

SUCCESVOL LEREN werkt met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op ieder gebruik van de website www.succesvolleren.nl en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Succesvol Leren B.V.
Noorddammerlaan 29, 1185XZ Amstelveen Website : www.succesvolleren.nl
Email : info@succesvolleren.nl KvK-nummer : 88263037
BTW-nummer: NL002207641B08

De Algemene Voorwaarden gaan uit van een win-win situatie. Het gaat uit van de gedachte ‘zorgen voor’ jou als voor SUCCESVOL LEREN zelf. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2: Deelname aan Succesvol Leren 2.1

Succesvol Leren biedt verschillende trainingen aan zoals (maar niet uitsluitend):
● Succesvol Leren – middelbare scholieren
● Succesvol Leren – groep 7/ 8
● Succesvol Leren – docenten/mentoren
● Succesvol Begrijpend Lezen

2.2 Je kunt zowel als particulier als bedrijf deelnemen aan de Succesvol Leren.

2.3 Tijdens de training ontvang je een map met bijhorende techniekbladen of een werkboek voor de eerste weken. Alle bestanden zitten tevens als bijlage bijgevoegd bij verschillende lessen binnen de training.

Artikel 3: Betaling & garantie

3.1 Betaling vindt plaats in één keer en rechtstreeks via de website via IDEAL of creditcard.
Succesvol Leren werkt met vaste, eenmalige, prijzen waarbij alle tools, technieken,
stappenplannen en support van de training inclusief zijn.

3.2 Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.

3.3 Succesvol Leren heeft een ‘8 dagen niet-goed-geld terug-garantie’ daar Succesvol Leren het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over de coaching.
Tot 8 dagen na bestelling van de training kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar info@succesvolleren.nl met de reden waarom gebruik te willen maken van deze garantieregel. Je dient het ontvangen materiaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op geleverde trainingen en tools.

3.4 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het Succesvol Leren te annuleren. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.5 Succesvol Leren heeft altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

3.6 De Succesvol Leren is vrijgesteld van BTW, tenzij anders wordt aangegeven.

3.7 Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8 Er kan geen garantie worden ontleend aan de resultaten van Succesvol Leren. Wel zal Succesvol Leren zich uiteraard inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar trainingen te volgen en af te ronden. Echter is het resultaat ook afhankelijk van eigen inzet.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en techniekbladen) van de
trainingen van Succesvol Leren zijn intellectueel eigendomsrechten van Larissa
Kapnissakis. Het is niet toegestaan om opgedane kennis te delen, commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training of programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij Succesvol Leren.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Succesvol Leren een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht aan Succesvol Leren om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al Succesvol Leren haar overige rechten.

Artikel 5: Materialen en licenties

Het is het streven van Succesvol Leren om de materialen levenslang te laten inzien, maar Succesvol Leren kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaats moet vinden door bijvoorbeeld verandering van url informeert Succesvol Leren klanten altijd van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan info@succesvolleren.nl gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer. Uiteraard mag dat altijd worden nagemaild zodat het nieuwe mailadres in de contacten van Succesvol Leren wordt opgenomen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Succesvol Leren zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

6.2 Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Succesvol Leren.

6.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Succesvol Leren sluit haar aansprakelijkheid jegens gebruiker, ouder of
onderwijsinstelling voor directe en indirecte schade, die voortvloeit uit of in verband staat met de uitvoering van de overeenkomst als gevolg nalatigheden of fouten (toerekenbare tekortkoming) geheel uit.

Artikel 7: Klachten

7.1 Succesvol Leren doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je
onverhoopt toch een klacht hebben over Succesvol Leren, dan dien je deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen via
support@succesvolleren.nl. Zo kan Succesvol Leren snel reageren om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

7.2 Als Succesvol Leren oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Succesvol Leren dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

7.3 Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

7.4 Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding en privacy

8.1 Persoonsgegevens die Succesvol Leren bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Succesvol Leren houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de AVG.


Artikel 9: Wijzigingsbeding en vindbaarheid

9.1 Succesvol Leren heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9.2 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

9.3 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van
Succesvol Leren.

Artikel 10: Geschillenregeling en toepasselijk recht

10.1 Van een geschil is sprake als jij of Succesvol Leren dat zo stelt.

10.2 Succesvol Leren gaat ervan uit – en doet er alles aan – dat het nooit tot een
geschil komt. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen in tweede instantie een beroep doen op de rechter.

10.3 De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Succesvol Leren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Succesvol Leren behoudt het recht voor om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

10.4 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse klant/opdrachtgever bent.

© 2024 Succesvol Leren - Powered by Maatos